وکیل

امین چگونه انتخاب می‌ شود؟

ممکن است این سوال برای بسیاری از اشخاص پیش‌ بیاید، که بعد از مفقودالاثر شدن یک شخص یا فوت او یا محجور شدن یا وقف اموال و بسیاری از موارد دیگر، تکلیف مراقبت از اموال و دارایی‌ها او چگونه خواهد بود؟

بهتر است کمی جزئی‌تر به این مسئله ورود کنیم. هنگامی که فردی برای مدت طولانی بدون هیچ خبری از محل زندگی خود خارج می‌شود و هیچ اطلاعاتی درباره فوت شخص یا زنده ماندنش در دسترس نیست، به آن شخص مفقود الاثر گفته می‌شود.

یا وقتی شخصی به علت سکته مغزی باعث فراموشی و زوال عقل می‌گردد یا به عبارتی به او محجور گفته می‌شود در خصوص نگهداری اموال او چه باید کرد.

در این موقعیت است که با مسئله اختیارات و وظایف امین اموال غایب یا محجور روبه‌رو می‌شوید. شخص غایب یا محجور چنانچه هیچ شخص قانونی را برای اداره اموال خود انتخاب نکرده باشد، باید تعیین شخصی امین برای نگهداری اموالش را بر عهده دادگاه قرار داد.

اما اینکه این شخص چگونه انتخاب می‌شود و باید چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشته باشد تا به عنوان امین اموال انتخاب گردد از مواردی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

امین اموال به چه شخصی اطلاق می‌گردد؟

امین به معنای امانت‌دار و شخصی است که مردم به علت صداقت و درستی به او اعتماد می‌نمایند. مقصود از امین هر فردی است که مال و دارایی شخص دیگری را و به نفع خود او در تصرف دارد.

خواه در ازای عمل خود اجرتی دریافت نماید یا هیچ مزدی نگیرد. معمولا اجرت امین مشخص نیست و حق الزحمه امین اموال را شورا‌های حل اختلاف و یا دادگاه‌ها تعیین می‌نمایند خواه انتخاب امین به موجب عقدی صورت گرفته باشد یا به حکم قانون انتخاب شده باشد مانند سرایدار، خادم، وکیل، شاگرد، قیم، مباشر، باغبان و همچنین کسی که مال دیگری را یافته و امثال آن.

در کلیه مواردی که قانون، تعیین امین را الزامی دانسته است، دادستان و یا هر شخص ذی‌نفعی می‌توانند از مرجع قضایی صالح تعیین امین را تقاضا نمایند.

 • ماده ١٠٨ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دادستان قادر است افرادی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی کرده و دادگاه پس از احراز ضرورت تعیین امین، از بین‌ اشخاص ذکر شده یا اشخاص دیگر که مورد اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین تعیین نماید.
 • بر اساس ماده ١٠٩ قانون امور حسبی نیز که بیان می‌دارد: “مادر جنین در صورت دارا بودن صلاحیت بر افراد دیگر مقدم خواهد بود و در صورت عدم قبول او یا عدم صلاحیت، اقربای نسبی و سببی جنین بر‌ دیگران مقدم هستند.” در مورد نگهداری جنین و اموال او تعیین تکلیف گردیده است.
 • ماده ١١٠ قانون امور حسبی نیز بیان داشته: “در غیر از مورد جنین، پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر فردی که امین برای اداره اموال او تعیین می‌گردد، در صورت داشتن صلاحیت به ترتیب‌ مذکور بر دیگران تقدم خواهد داشت و در صورت نبودن یا عدم قبول سمت امین توسط اشخاص مذکور، سایر نزدیکان بر دیگران مقدم خواهند بود.

قانونگذار در چه مواردی تعیین امین را لازم و ضروری دانسته است؟

تعیین امین در صورت خیانت متولی موقوفه

در صورتی که متولی در وقف یا همان مال موقوفه خیانت نماید، باید برای اداره موقوفه امین تعیین شود. دادگاه برای جلوگیری از خیانت بعدی متولی، امینی تعیین خواهد کرد تا اعمال متولی با نظارت یا موافقت امین انجام گیرد.

مطابق با ماده ٨ قانون اوقاف: در مواردی که اداره تحقیق سازمان اوقاف خیانت متولی را احراز کند، به طور موقت ناظری بر او گماشته خواهد شد و اداره اوقاف در محاکم صالحه‌ اقامه دعوی می‌نماید و پس از احراز خیانت متولی و اثبات آن در دادگاه، برای ضم امین به اداره مدعی عمومی مراجعه خواهد کرد که طبق مقررات برای ضم امین اقدام گردد و‌ ممکن است در این صورت خود اداره اوقاف به عنوان امین منضم تعیین شود.

تعیین امین در صورت عدم لیاقت ولی

در صورت اثبات عدم لیاقت ولی طفل و یا کبَر سن او یا حیف و میل اموال از طرف ولی یا ابتلا به بیماری، دادگاه در کنار ولی، امینی منضم خواهد کرد.

ماده ١١٨۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: درصورتی که ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی گردد که موجب ضرر مولی‌ علیه خود گردد، به درخواست رئیس حوزه قضایی و یا به تقاضای یکی از اقارب وی و پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل نموده و از تصرف در اموال صغیر منع خواهد کرد و برای اداره امور مالی طفل نیز فرد امین و صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.

همچنین درصورتی که ولی قهری به علت بیماری یا سن زیاد و امثال آن نتواند نسبت به اداره اموال مولی علیه اقدام نماید و قادر هم نباشد فردی را برای این امر تعیین کند طبق مقررات این ماده قانونی شخصی به عنوان امین به ولی قهری منضم خواهد شد.

تعیین امین در صورت حبس ولی یا غیبت او

در صورت حبس ولی یا غیبت او ، برای اداره اموال و دارایی محجورین نیز باید امین از سوی دادگاه تعیین گردد. اگر ولی در زندان باشد و یا غیبت کند و در اثر زندانی بودن یا غیبت او ، امور محجور مختل گردد و باعث ضرر و زیان او گردد، دادستان در کنار ولی، یک نفر را به سمت امین نیز تعیین خواهد کرد.

بر اساس ماده ١١٨٧ قانون مدنی: هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه حبس بودن یا غیبت به هر دلیلی نتواند به امور مولی‌ علیه خود رسیدگی نماید و کسی را هم از طرف خود معین ‌نکرده باشد قاضی دادگاه یک نفر امین را بنا به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او، موقتا تعیین خواهد کرد.

تعیین امین

تعیین امین در صورت عدم امانت داری ولی

اگر ولی در اداره اموال طفل یا محجور مرتکب خیانت گردد، حاکم قادر است مطابق ماده ١١٨۶ قانون مدنی عمل نموده و در کنار ولی، شخص امینی را نیز تعیین کند و کارهای ولی با موافقت امین انجام گیرد.

تعیین امین برای اموال جنین

برای اداره سهم الارث که گاهی ممکن است از ترکه متوفی به جنین برسد، چنان‌چه جنین مذکور ولی خاص از جمله پدر، جد پدری و وصی نداشته باشد، حاکم برای اداره اموال جنین امین تعیین خواهد کرد.

مطابق ماده ٨٧۵ قانون مدنی : شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌ الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه پس از تولد فورا بمیرد.

ماده ٨٧٨ قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر داشته: هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد گردد مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر گردد، تقسیم ارث موقتا به عمل نمی‌آید تا حال حمل معلوم گردد و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم نمایند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

طبق ماده ١٠۵ قانون امور حسبی، تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل خواهد آمد که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره‌ اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص عاجز در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که نیاز به تعیین امین ضرورت می‌یابد دادگاه شهرستانی‌ صالح به تعیین امین خواهد بود که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده باشد

تعیین امین برای اداره اموال شخصی که از اداره اموال خود عاجز می‌باشد

اگر افرادی بدلیل عواملی مثل بیماری هایی مانند فلج بودن یا کبر سن یا غیره عملا توانایی و قدرت اداره اموال خود را نداشته باشند، اما دارای قوای عقلانی باشند و به جنون و سفاهت دچار نشده باشند، می‌توانند از دادگاه تقاضای تعیین امین جهت اداره اموال خود را نمایند.

ماده ١١٠ قانون امور حسبی نیز در این خصوص مقرر داشته: در غیر مورد جنین، پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب‌ مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

تعیین امین برای اموال مورد مصارف عمومی

ماده ١٠٧ قانون امور حسبی در این مورد مقرر میدارد: در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و درخصوص مصارف عمومی، دادستان و هر ذی‌نفعی قادر خواهد بود از دادگاه درخواست تعیین امین‌ نماید.

مطابق با ماده ١٢٢ قانون امور حسبی، امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی معین خواهد شد، باید موافق مصلحت و به ترتیبی که مقرر شده اموال عمومی را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

تعیین امین برای غایب مفقودالاثر

ماده ١٠١١ قانون مدنی در تعریف غایب مفقودالاثر بیان می‌دارد: غایب مفقودالاثر فردی است که از غیبت و نبود او مدت زمان مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نیست.

بر اساس ماده 1012 قانون مدنی، درصورتی که غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی مشخص نکرده باشد و  هیچ کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را به عهده داشته باشد، ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین تعیین خواهد کرد و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی ‌العموم و اشخاص ذینفع در این خصوص قبول می‌گردد.

طبق قانون امین چه وظایف و مسئولیت‌هایی برعهده دارد؟

به فروش رساندن اموال ضایع شدنی

اگر در نتیجه فروش اموال ضایع شدنی، پول نقد حاصل گردد و نتوان از پول به دست آمده، اموالی که به صرفه و صلاح غایب باشد خریداری کرد، باید حتما پول را در بانک و در حسابی مدت‌دار نگهداری کرد.

ماده ١۴١ قانون امور حسبی در این خصوص بیان داشته: در صورتی که در بین اموال غائب اموال ضایع شدنی باشد، ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است باید آن مال را بفروشد و از نتیجه‌ فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه و صلاح غایب باشد انجام دهد.

به فروش رساندن اموال غیرضروری منقول غایب یا محجور

ماده ١۴٢ قانون امور حسبی مقرر داشته: هر یک از ورثه و امین که اموال غائب در تصرف آن‌ها قرار گرفته است قادر خواهن بود با اجازه دادستان، اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج‌ نیست بفروشند و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت شخص غایب یا محجور باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه و صلاح غایب باشد انجام دهد.

منع فروش یا در رهن گذاشتن اموال غیرمنقول غایب یا محجور

بر اساس ماده ١۴٨ قانون امور حسبی: ” ورثه و امین حق نخواهند داشت اموال غیر منقول غایب را بفروشند یا به رهن بگذارند.”

طبق قانون نماینده غایب یا محجور در دعاوی چه شخصی است؟

قانونا امین قادر خواهد بود به نمایندگی از غایب، طرح دعوا کند.

ماده ١۴٩ قانون امور حسبی در این مورد مقرر می‌دارد: در دعوی بر غایب، امین یا ورثه که مال به تصرف آن‌ها درآمده است، طرف دعوی خواهند بود و همچنین امین یا ورثه حق خواهند داشت برای وصول‌ مطالبات غایب اقامه دعوی نمایند.

آیا امین می‌تواند دیون فرد غایب و نفقه زوجه او را از محل اموال و دارایی‌های او پرداخت نماید؟

بر طبق ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی: شخص امینی که برای اداره نمودن اموال غایب مفقودالاثر تعیین گردیده باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و همچنین نفقه او را که زوج‌ تعهد نموده است و نفقه اولاد او را از دارائی غایب پرداخت نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین مقدار آن به عهده محکمه خواهد بود.

ماده ١۵٠ قانون امور حسبی نیز مقرر میدارد: در صورتی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد، دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال را برای امین یا ‌ ورثه تعیین نماید. ضمناً هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال او برداشته خواهد شد.

وکیل در دعوای ضم امین

امینی که برای اداره اموال مولی علیه به ولی ضم می‌گردد چه وظایف و اختیارتی دارد؟

به طور کلی موارد ضم امین (اضافه شدن امین) عبارتند از: بیماری ولی یا کبر سن او، عدم لیاقت ولی، عدم امانت‌داری و احراز خیانت ولی حبس بودن ولی یا غیبت او.

امین و ولی در خصوص تصرفات و اعمال مرتبط با مولی علیه، دارای اختیار مساوی هستند و هیچکدام به تنهایی قادر نیست به انجام اعمال حقوق مبادرت نماید مگر با موافقت دیگری.

در صورتی که هر کدام از آن‌ها بدون موافقت دیگری کاری را انجام دهد، باید گفت آن عمل غیرنافذ خواهد بود.

امینی که برای اداره مال موقوفه ضم متولی می‌گردد چه وظایف و اختیاراتی خواهد داشت؟

در صورتی که در خصوص مال مورد وقف، امینی ضم به متولی شود، هر دوی آن‌ها باید مشترکا اموال را اداره کرده و هیچ کدام از آن‌ها بدون آن بدون موافقت دیگری، نمی‌تواند عملی را به انجام رساند.

امینی که برای اداره اموال جنین تعیین می‌گردد چه وظایف و اختیاراتی خواهد داشت؟

ماده ١١٩ قانون امور حسبی در این خصوص مقرر داشته: مقررات راجع به اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم شامل امین غایب و امین جنین نیز خواهد شد.

امینی که برای اداره اموال عمومی تعیین می‌گردد چه وظایف و اختیاراتی خواهد داشت؟

در این شرایط امین موظف است در حدود اختیارات و وظایفی که از سوی مالک تعیین شده رفتار نماید. امین باید مثل متولی، در خصوص اجاره و تعمیر و جمع آوری منافع و مصرف آن و نگهداری آن اموال و غیره همانند وکیل امینی رفتار نماید..

امینی که برای اداره اموال شخص عاجز تعیین می‌گردد چه وظایف و اختیاراتی خواهد داشت؟

مطابق ماده ١٢٣ قانون امور حسبی: امینی که برای اداره اموال فرد عاجز تعیین می‌گردد در مقام وکیل عاجز محسوب می‌گردد و احکام وکیل نسبت به او نیز جاری خواهد بود.

ماده ١١٨ قانون امور حسبی نیز در این خصوص مقرر داشته: شخصی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین تعیین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ خواهد بود و امین نمی‌تواند او را از آن عمل منع‌ نماید.

قصور امین در اجرای برخی تکالیف و ضمانت اجراهای آن

قانونگدار برای جلوگیری از ضررو زیان های احتمالی، امین را مکلف به رعایت برخی دیگر از قوانین و مقرراتی نموده است، که علاوه بر موارد فوق به برخی دیگر از آن‌ها اشاره خواهد شد.

ارائه صورت جامعی از دارایی غایب یا محجور

امین موظف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی‌های غایب یا محجور را تهیه و یک نسخه از آن را برای دادستانی که امین در حوزه آن تعیین شده فرستاده تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.

دادستان یا نماینده او نیز باید بعد از ملاحظه صورت دارایی شخصی که برای او امین تعیین گردیده است، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه او بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید، امین قادر نخواهد بود بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب دادستان.

مسئولیت امین در صورت تقصیر در انجام وظایف

در صورتی که امین در حفظ مال شخصی که دادگاه برای او امین تعیین کرده است، مرتکب تقصیر شود، مسئول خسارت و ضرر و زیانی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است. اگر چه آن نقصان یا تلف مستند به تعدی یا تفریط امین نباشد.

محدویت‌های امین در انجام معاملات

امین نمی‌تواند از طرف فردی که برای او امین تعیین شده است با خود معامله نماید. اعم از این که مال او را به خود منتقل نماید یا مال خود را به او انتقال دهد.

همچنبن امین نمی‌تواند اموال غیرمنقول  شخصی که برای او امین تعیین شده است را بفروشد یا رهن بگذارد و یا معامله کند که در نتیجه آن خود امین مدیون مولی علیه گردد مگر این که غبطه مولی علیه را رعایت نموده و دادستان نیز اقدام به تصویب آن نماید.

البته در صورتی که امین نسبت به اجاره دادن اموال غیرمنقول مولی علیه اقدام کند احتیاجی به تصویب دادستان ندارد.

صلح دعاوی

در صورتی که امین بخواهد دعاوی مربوط به شخصی که برای او امین تعیین گردیده است را به صلح خاتمه دهد، باید موضوع را به دادستان اطلاع داده و در صورت موافقت یا تصویب دادستان می‌تواند اقدام به صلح دعوا کند.

حکم تعیین امین از سوی دادگاه

چه اشخاصی نمی‌توانند به سمت امین تعیین گردند؟

 1. افرادی که خود تحت ولایت یا قیومیت دیگران هستند.
 2. افرادی که به علت ارتکاب جنایت‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، جنحه نسبت به اطفال، هتک ناموس یا منافیات عفت، ورشکستگی به تقصیر
 3. افرادی که  حکم ورشکستگی آن ها صادرشده و هنوز عمل ورشکستگی آنان تصفیه نشده باشد.
 4. افرادی که معروف به فساد اخلاق باشند.
 5. افرادی که خود یا اقرباء او دعوایی بر محجور داشته باشد.

قبول یا رد امین چگونه انجام خواهد شد؟

امین مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی، قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع رسانی نماید و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع ندهد، فرد دیگری تعیین خواهد شد.

مگر این که قبل از تعیین شخص دیگر، همان امین قبولی سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی می‌ماند.

امین در چه شرایطی از سمت خود عزل خواهد شد؟

در موارد ذیل امین عزل می گردد:

 • در صورتی که معلوم شود که امین فاقد صفت امانت بوده و یا صفت امانت از او سلب شده باشد.
 • در صورتی که امین مرتکب جنایت ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد: خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، جنحه نسبت به اطفال، هتک ناموس یا منافیات عفت، ورشکستگی به تقصیر
 • در صورتی که امین به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به این جهت نتواند امور مالی را اداره کند.
 • در صورتی که امین ورشکسته شود.
 • در صورتی که عدم لیاقت یا توانایی امین در اداره اموال معلوم گردد.
 • امین موظف است حداقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به داستان و یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان، حساب ندهد به تقاضای دادستان عزل خواهد شد .
 • دادستان قادر خواهد بود در صورت موجبات موجه از دادگاه تقاضا کند که از امین تضمیناتی راجع به اداره اموال شخصی که برای او نصب امین شده را اخذ نماید، هرگاه امین برای دادن تضمین حاضر نگردد، عزل خواهد شد.

اجرت امین چگونه تعیین خواهد شد؟

امین می تواند برای انجام امور مذکور تقاضای اجرت کند. مقدار اجرت امین با رعایت میزان فعالیت کاری امین و مدت زمان اشتغالی که برای او تعیین گردیده و محلی که امین در آن جا اقامت دارد و همچنین میزان عایدی شخصی که به امین نیازمند است ، تعیین خواهد شد.

وظایف امین

مراحل رسیدگی به درخواست ضم امین یا تعیین امین

تعیین امین معمولا موقتی و برای مدتی مشخص و معین خواهد بود یا اینکه امین  به ولی قهری اضافه خواهد شد. به همراه درخواست کتبی ضم یا تعیین امین باید مدارک ذیل نیز ضمیمه درخواست گردد:

 • گواهی حصر وراثت
 • فتوکپی شناسنامه متوفی
 • اظهارنامه راجع به مشخصات صغیر و دارایی او
 • صورت دارایی و اموال صغار
 • خلاصه رونوشت وفات متوفی
 • فتوکپی شناسنامه متقاضی قیم یا تعیین امین و صغار

سایر مواد و مستندات قانونی در خصوص انتخاب و تعیین امین

ماده ١١١ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

ماده ١١٢ قانون امور حسبی مقرر میدارد: در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.

ماده ١١٣ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌ یافت می‌شود.

ماده ١١۴ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنها است‌ موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین‌ نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده ١١۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

ماده ١٠٧ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین‌ نماید.

ماده ١٠٩ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌ دیگران مقدم خواهند بود.

ماده ١٢٠ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین‌ امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده ١٣٠ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.

ماده ١٣١ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق‌ نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

ماده ١٣٢ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:کسی که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

ماده ١٠١۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده ١٠١۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وظائف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است

مزایای استفاده از خدمات وکیل دادگستری در انجام فرآیند انتخاب امین

تشریفات انتخاب امین دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی و قوانین امور حسبی دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط درخواست‌های امور حسبی خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای سامانه حقوقی وکیل 24 در فرآیند ارائه دارخواست نصب امین: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوقموکل در پروسه رسیدگی به درخواست تعیین امین خواهد بود.

اگر می‌خواهید طرح شکایت شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته‌تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا